Anglo-Sakson Germen kavimlerinden Anglar, Sakslar ve Jutlar’a verilen isim. Bu milletler bu günkü İngiliz milletinin çekirdeğini meydana getirmişlerdir.

5. ve 6. yüzyıldan beri Almanya’dan göç ederek adaların çeşitli bölgelerine yerleşmişler ve ayrı ayrı krallıklar kurmuşlardır. Bunlar İngiltere’deki Anglosakson yerleşkeler ve kuran halklar şunlardır: EssexSussex ve Wessex (Saksonlar); East AngliaMiddle AngliaMercia ve Northumbria (Angluslar) ve Kent (Jütiler) . Sonunda Wessex kralı Egbert (802-839) diğerlerini hakimiyeti altına alarak birliği sağlamıştır.

Wessex’lerin kurduğu bu hükümetin esası Germen örf ve adetlerine dayanmakta, halk; asilzadeler, hür çiftçiler, yarı hür olanlar ve kölelerden meydana gelmekteydi. Daha sonra aristokrat bir zümre gelişerek hakimiyeti ele geçirmiştir.

Anglo-Saksonlar önceleri putperestken daha sonra Hristiyanlığı kabul etmişlerdir.

Anglo-Saksonlar İskandinavya’dan gelen Viking’lerle savaşmışlar, bunları yenerek siyasi bütünlüklerini korumuşlardır. Bu bütünlük Norman Prensi I. William tarafından (1066) adaların istilasıyla son bulmuştur. Anglo-Saksonlar İngilizlerin dil, edebiyat, hukuk ve çeşitli adetlerine tesir etmiştir.

Kısa bilgi : Bugün dünya dili haline gelen İngilizce aslında Almancanın bir lehçesidir ve ayrı bağımsız bir dil değildir. 1000 yıl öncesine kadar İngilizce bir dil değil, Almancanın bir lehçesiydi. İngilizler, Almanların bir değişik kavimidir. Almanlarda, Klasik German, Danish, Hollanda, Norway, Sweeden, Anglo Sakson adlı grupların hepsi farklı Germanic gruplardır ve bunların konuştukları diller Germanic dilleridirler. Günümüzün Almanya, Avusturya, İsviçre’nin bir bölümü, İngilizler, Hollandalılar, İsveçliler, Norveçliler ve Danimarkalıların hepsi GERMANİC milletleriler ve konuştukları dillerde Germanic dilleridirler. farklı lehçe gruplarındadırlar.

Ve fakat Anglosakson ifadesini günümüzde kullanmak, deyimin kökeninin çok eskilere dayanması sebebiyle kafa karıştırıcı olabiliyor.

anglosakson, kökeni itibariyle 5.yy’dan 1050’lere kadar ingiltere’yi yönetmiş cermen halkını ifade etse de, günümüzde sosyal bilim makalelerinde daha farklı bir anlamda kullanıldığını ifade etmemiz yanlış olmaz. Bu durumda 1000 yıl önceki halkı ifade etiğini pek söyleyemeyiz.

anglosakson tabirine bir makalade rastlarsanız, anadili ingilizce olanlara ait devlet, ulus, felsefe, yapı, düşünce sistemi, hukuk sistemi, bilim vs. aklınıza gelsin. daha somut bir tanım yaparsak, ingiltere ve abd gelsin. Anglosakson tabiri günümüzde İngiliz soyundan gelen beyaz ırkları tanımlamakta kullanılır.  ama sakın ola tüm batı, avrupa birliği, hele hele fransa, almanya falan gelmesin aklınıza. zaten bu kavramı kullanan kişi, bahsettiği konudaki batı’nın genel eğiliminden farklı olarak spesifik ingiliz veya amerikan etkisini kast etmek için kullanıyordur.